Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de geldende benoemde praktijkregels, geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Afspraak annuleren
Annuleren of veranderen van afspraken dienen 24 uur van te voren te worden gedaan telefonisch of per mail
Heeft u een annulering voor een afspraak op maandag of na een feestdag dan moet u dit voor 09:00 uur telefonisch melden.
Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, mogen bij u in rekening gebracht worden. Hiervoor is er een speciaal zgn No show tarief. Zie tarieven
Dit zal niet worden vergoed door uw verzekering