Bejegeningsregelement

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door praktijk Fysio en Manuele Therapie Niels Swaan een aantal richtlijnen opgesteld:

• De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan
tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van
behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de
behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te
worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
• Behandeling waarbij privacy gewenst is geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de
fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.
• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de
patiënt gevraagd worden.
• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen
en ongewenst, informeel gedrag achterwege te laten.
• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een
andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
• Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken
worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.